Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van StandExpert.nl


Op deze pagina kunt u de algemene leveringsvoorwaarden van StandExpert.nl lezen en downloaden. Bij gebruik van deze website gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.

 

 

Offerte, overeenkomst en bevestiging

 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen StandExpert.nl en de opdrachtgever.

 

 

2. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van StandExpert.nl zijn vrijblijvend.  Iedere offerte is gebaseerd op de per offerte datum geldende prijzen excl. BTW. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen en/of onze leveringsconditie aan te passen.

 

3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd of te worden geplaatst via de website van StandExpert.nl. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door StandExpert.nl wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en de ontwerper met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht comform de offerte te hebben verstrekt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

4. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd- of montagetijd te handhaven kan hiervoor door ons nooit garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn of montagetermijn zijn wij nimmer jegens opdrachtgever tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.

 

Betaling

 

5. De betalingstermijn van StandExpert.nl is strikt 14 dagen na ontvangst van factuur, tenzij anders overeengekomen. Bij het in gebreke blijven van deze termijn worden er kosten door StandExpert.nl in rekening gebracht. Bij de eerste en iedere volgende herinnering is dit € 25,-. Bij factuurbedragen boven € 500,- is StandExpert.nl gerechtigd minimaal 8% van het totaalbedrag aan extra kosten in rekening te brengen. Daarnaast zijn eventuele incassokosten en wettelijke rente voor rekening van de opdrachtgever. De geleverde producten blijven eigendom van StandExpert.nl tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

6. Reclames ten aanzien van geleverde aantallen of hoedanigheden van goederen dienen binnen twee werkdagen na ontvangst van de goederen ter onze kennis te worden gesteld op straffe van het verval van iedere aanspraak. Reclames ten aanzien van gedeclareerde bedragen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum ter onze kennis te worden gesteld op straffe van verval van iedere aanspraak. Wanneer enige reclame gegrond wordt bevonden gaan onze verplichtingen niet verder dan het opnieuw leveren van de goederen of het crediteren van koper voor de minderwaarde tot maximaal het factuurbedrag.

 

Uitvoering en Ontwerp

 

7.  StandExpert.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp van de goederen indien de opdrachtgever mondeling of schriftelijk zijn goedkeuring hiervoor heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. StandExpert.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak dan ook, bij opdrachtgever en/of derden ontstaan door de verkochte goederen.

 

8: Tekeningen, ontwerpen en schetsen van StandExpert.nl kunnen na ontvangst van schriftelijke opdracht van opdrachtgever op verzoek ter beschikking worden gesteld zulks onverminderd onze auteursrechten. De door ons uitgebrachte offertes/ aanbiedingen, alsmede eventuele verstrekte tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van StandExpert.nl, ook wanneer er ontwerpkosten naar opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

 

Annulering van de opdracht

 

9. Opdrachten met betrekking tot standaard artikelen kunnen tot 2 weken voor daadwerkelijke levering geannuleerd worden. StandExpert.nl is hierbij gerechtigd maximaal 50% van het oorspronkelijke orderbedrag in rekening te brengen, dit voor gemaakte kosten ten aanzien van het ontwerp. Specifiek maatwerk, opmaat gemaakte goederen kunnen nimmer geannuleerd worden. Bij het annuleren van verhuuropdrachten aan StandExpert.nl dient de opdrachtgever bij annulering vanaf 4 weken voor levering 50% van het orderbedrag te betalen en vanaf 2 weken voor levering 75% van het oorspronkelijke orderbedrag.

 

10. Op de overeenkomst tussen StandExpert.nl en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen StandExpert.nl en de opdrachtgever is de rechter van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.  

Over StandExpert.nl

StandExpert.nl is de naam voor Beursstands, Beursdisplays, Banners, Folderdisplays en andere (beurs) presentatiemiddelen. Wij staan voor gemak, kwaliteit, flexibiliteit en hoogwaardig design. Bestellen kan direct online, maar ook na een persoonlijke kennismaking met een StandExpert.nl adviseur. U kunt hiervoor een afspraak maken via 088 - 222 3 555.

Klantenservice

+31 (0)88 - 222 3 555
Op werkdagen 09:00-17:00
+31 (0)88 - 222 3 500
info@standexpert.nl